Amanauz Vadisi ve Sofrudzhu Dağı, Dombay

Lednik Sofrudzhu