İŞ İLANLARI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 15 Sürekli İşçi alıyor – iLGinciX.Biz

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla
aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Şartları taşıyan adayların, ilanın İŞ-KUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden (www.iskur.gov.tr) onlineolarak yapmaları gerekmektedir.

A) KONTENJAN DAĞILIMI

S.N. Meslek Adı Unvan Cinsiyet Sayı Özel Şartlar Yöntem Çalıştırılacak
Birim
1 Güvenlik Görevlisi Sürekli İşçi E 4 – En az ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak.
– 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik
kartına sahip olmak.
Kura ve Sözlü Sınav

Rektörlük veya Rektörlüğe Bağlı Birimler

2 Temizlik Görevlisi (Engelli) Sürekli İşçi E/K 2 – Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak.
– Engelli sağlık kurulu raporunun en az %40 oranında olduğunu belgelendirmek.
– (Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla
belgelendirmeleri gerekir.)
Kura ve Sözlü Sınav

Rektörlük veya Rektörlüğe Bağlı Birimler

3 Çiftlik İşçisi (Genel)
Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde
Yaralananlar
Sürekli İşçi E/K 3 – En az ilkokul mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak. Kura ve Sözlü Sınav

Rektörlük veya Rektörlüğe Bağlı Birimler

4 Temizlik Görevlisi Sürekli İşçi E 3 En az ilkokul mezunu en çok ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak. Kura ve Sözlü Sınav

Rektörlük veya Rektörlüğe Bağlı
Birimler

5 Temizlik Görevlisi Sürekli İşçi K 3 En az ilkokul mezunu en çok ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak. Kura ve Sözlü Sınav

Rektörlük veya Rektörlüğe Bağlı
Birimler

TOPLAM 15

B) GENEL ŞARTLAR
– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
– Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
– Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak (Engelli kadroları hariç),
– Temizlik Görevlisi (Engelli) karosuna başvuru yapacak adayın kadronun gerektirdiği görevleri yerine getirebilecek durumda olması gerekmektedir,
– Adayların Isparta il merkezi veya ilçelerinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir,
– Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması,
– Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
– Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tablodaki unvanlara ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,
– İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.
– Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
– Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olduğunu belgelendirmek.
– Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.
-Ücretlendirme asgari ücret üzerinden yapılacaktır.
C) SÜREKLİ İŞÇİ ALIM SÜRECi

İlanın duyurulması 29.06.2020
Başvuru başlangıcı (İŞKUR aracılığıyla) 29.06.2020
Başvuru bitiş (İŞKUR aracılığıyla) 03.07.2020
Noter kurası çekiliş tarihi ve saati / yeri

09.07.2020 saat 09:00’da
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Konferans Salonu

Noter kurası sonuçlarının duyurulması 09.07.2020
Noter kurasında çıkan adayların belge teslim başlangıç tarihi 10.07.2020
Noter kurasında çıkan adayların belge teslim bitiş tarihi 14.07.2020
Sözlü sınav tarihi ve saati / yeri

Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.

Kazanan adayların duyurulması

Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.

Kazanan adayların belge teslim başlangıç tarihi

Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.

Kazanan adayların belge teslim bitiş tarihi

Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.

Ç) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 29 Haziran 2020 – 03 Temmuz 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak başvuru yapabilirler.
Üniversitemize yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
D) KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
İŞ-KUR tarafından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Asıl ve yedek aday sıralamaları noter huzurunda
çekilen kura sırasına göre yapılacaktır. Kura çekimi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi konferans salonunda yapılacak olup, günü ve saati kurumun internet sitesinden (www.isparta.edu.tr) ayrıca duyurulacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini
izleyebilirler. Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde (www.isparta.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
E) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılamayacaktır.
F) SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Adaylar noter kurası sonucuna göre sözlü sınava çağrılacak olup; noter kurasından çıkmış olsa dahi sözlü sınavda başarılı olamayan adaylar atanmaya hak kazanamazlar.
Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılmayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından atanacaklar belirlenecektir. Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
G) GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından istenilecek belgeler ile web sayfasında duyurulacak tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kayseri Üniversitesi 15 Güvenlik Görevlisi alacak - iLGinciX.Biz   
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı