İŞ İLANLARI

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alıyor – iLGinciX.Biz

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İlan Başlama Tarihi : 27.06.2020
Son Başvuru Tarihi : 13.07.2020

Başvuru Yeri : Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına e-mail yoluyla basvuru@ozal.edu.tr adresine yapmaları gerekmektedir.
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası uyarınca, Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak üzere sözleşmeli Personel alınacaktır.

ARANILAN NİTELİKLER:

UNVAN ADET PUAN TÜRÜ MEZUNİYET

ARANILAN NİTELİKLER

Büro Personeli 1 KPSS P94 Ortaöğretim

•- Ortaöğretim-Lise mezunu olmak
• MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak (en az 160 saatlik,)
• World ile Akademik Doküman Hazırlama sertifikası,
• Mikro Programları ile Ön Muhasebe İşlemleri sertifikası
• Online Anket Kullanımı Sertifikasına sahip olmak
• Online Depolama Alanı Kullanımı Sertifikasına sahip olmak,
• Kurumsal Yazılı İletişim Teknikleri Sertifikasına sahip olmak,
• MS World 2019 Kullanımı Sertifikasına sahip olmak,
• Kamuda en az 1 (bir) yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
• Alanında en az 5 yıl çalışmış olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelemek,
• 2018 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P94 65 ve üzeri puan almış olmak.
• 30-40 yaş arasında olmak

Büro Personeli

1

KPSS P93

Ön lisans

• Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Ön Lisans Bölümünden mezun olmak
• MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak (en az 160 saatlik,)
• C # Programlamaya Giriş Sertifikası sahibi olmak,
• Uygulamalarla İleri Excel Formülleri Sertifikası sahibi olmak,
• MS Excel 2019 Kullanımı Sertifikası, MS World 2019 Kullanımı Sertifikası sahibi olmak,
• Dijital İletişim ve Etkileşim Uygulamaları Sertifikası sahibi olmak,
• Blog Web Sitesi Yapımı ve Bloggerlik Sertifikası sahibi olmak,
• MS Power Point 2019 Kullanımı Sertifikası sahibi olmak,
• Online Kelime İşlemci Kullanımı Sertifikası sahibi olmak,
• Online Depolama Alanı Kullanımı Sertifikası sahibi olmak,
• Uygulamalarla Corel Draw Programına Giriş Sertifikası sahibi olmak,
• Kamuda en az bir yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
• Alanında en az 5 yıl çalışmış olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelemek,
• 30-40 yaş arasında olmak
• 2018 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P93 65 ve üzeri puan almış olmak.

Çözümleyici, Sistem Programcısı 1 KPSS P3 Lisans

• Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümünden mezun olmak
• ASSEMBLER, C, C++, FOLTRAN, BASİC, PASCAL, COBOL, VİSUAL BASİC, ACCES, PIC basic Pro, JAVA, PHP, C#, PHYTON, ASP.NET dillerinden en az ikisini bilmek ve bunu belgelendirmek
• MS Windows Server ve işletim sistemlerinin kurulum, güncelleme, yönetim konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak
• Temel Ağ (Network) ve güvenlik bilgisine sahip olmak
• YDS sınavında en az D düzeyinde puana sahip olmak
• Alanında en az üç yıl çalıştığını SGK hizmet
dökümü ile belgelemek

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.
1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2 – Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3 – Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5 – Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6 – Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7 – 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

E) Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2018 KPSS P93, Orta Öğretim Mezunları için 2018 KPSS P94 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER
1 – Başvuru Formu (www.ozal.edu.tr adresinden temin edilecektir)
2 – Sınav Sonuç Belgesi
3 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4 – İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
5 – Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
6 – Daha önce çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü
7 – Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
8 – Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
9 – Özgeçmiş ve sertifikalar.
10 – Fotoğraf (1 Adet)

Adayların başvurularını (www.ozal.edu.tr) web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına e-mail
yoluyla basvuru@ozal.edu.tr adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler.
Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu
kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web (www.ozal.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin:
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Adres : Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No: 70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
Tel : 0422 846 12 55 – 0422 846 12 65
E-mail : basvuru@ozal.edu.tr

Edirne Ziraat Odası sözleşmeli statüde mühendis alacak - iLGinciX.Biz   
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı